148. Shake Sashimi (6+6)

148. Shake Sashimi (6+6)